рок за достављање извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација реализованих у 2018 години 10.01.2019 године

Обавештавамо спортске организације чији су годишњи програми рада суфинансирани буџетским средствима града Крушевца преко Спортског савеза града Крушевца,  да су  као носиоци својих годишњих програма  рада за 2018 годину дужни  да на  основу  члана  бр. 30. “Паравилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца“ (,,Сл.лист града Крушевца,, број 10/12) и  члана 14. „Уговора  о реализовању и финансирању   програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца у 2018 години „ број 404-121/IV од 07.03.2018 године,  Спортском савезу града Крушевца  као   подносиоцу и реализатору програма поднесу извештај о реализацији и остварењу  својих програма у 2018 години  а  који ће бити сасатвни део годишњег извештаја о реализацији програма  који подноси Спортски савез града Крушевца -Комисији за  избор програма и пројеката од јавног интереса у области унапређења и развоја спорта града Крушевца у складу са горе наведеним актима.

images

Рок за достављање извештаја Спортском савезу града Крушевца  је 10.01.2019 године до 15 часова у просторијама Спортског савеза града Крушевца улица Николе Тесле бр 14 на затвореним пливачким базенима СЦ“Крушевац“.

Извештај о реализацији и остварењу програма подноси се на обрасцу који мора бити оверен печатом спортске организације  подносиоца извештаја и потписан од стране законског заступника спортске организације подносиоца извештаја.

Формулар годишњег извештаја о реализацији програма рада можете преузети овде:Формулар годишњег извештаја за 2018 годину