расписан јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града крушевца за 2021 годину

Расписује се Јавни позив за подношење годишњих програма СПОРТСКИХ организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2021. годину.

 

images

 Овлашћени подносиоци годишњих програма су:

1 Спортски савез града Крушевца — предлог свог годишњег програма;

2.Спортски савез града Крушевца – предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Крушевца, територијални спортски савез учлањен у Спортски савез града Крушевца, за области из члана 4. став 1. тач. 1), З), 4), 5), 6), 8), 9) и 10) Правилника;

Документацију за подношење годишњих програма можете преузети овде:

Образац-1-Годишњи-програми-2021

Образац-2-Годишњи-програми-спортски-објекти-2021

Образац-3-категоризација-Годишњи-програми-2021

Образац-4-Годишњи-програми-2021

Рок за доставу пријава најкасније до 30.04.2020. године.

Критеријуми које подносилац програма мора да испуни

          Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чланом 4.Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист Града Крушевца”, бр. 1/17) и Одлуке о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца („Сл.лист града Крушевца” број 3/17).

СПОРТСКОМ, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег и посебног програма или пројекта, под условом да испуњава опште услове односно критеријуме.

Општи услови :

 1.       да је регистрован у складу са законом
 2.     уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту
 3.   искључиво или претежно послује на недобитној основи, у складу са законом
 4. има седиште и своју активност реализује на територији Града
 1. да је директно одговоран за припрему и извођење програма
 2. да је претходно обављао делатност најмање годину дана
 3. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности
 4. да је са успехом реализовао одобрени програм претходних година као носилац програма
 5. да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности
 6. да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 7. да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту
 8. да ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту
 9. да има обезбеђен простор за реализацију програма
 10. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма
 11. да је члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.             Начин пријављивања предлога годишњих програма

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Крушевца у 2020. години

Образац 2 – Предлог годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз изградњу,опремање и одржавање спортских објеката на територији града Крушевца у 2020. години

Образац 3 – Упитник за категоризацију спортских организација (за спортске организације које су у систему такмичења).

Образац 4 – Изјава о партнерству

  Прилози уз предлог програма (који се налазе и у Образцу 1, део 4): Пропратно писмо, копија решења АПР-а о регистрацији организације, одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма, копија статута спортског клуба или организације, копија уговора о отварању рачуна са банком, копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину, изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту, одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма, потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације.

Документација — (Образаци 1,2,3,4) са општим смерницама за подносиоце програма се могу преузети на званичном сајту града Крушевца www.krusevac.rs и Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs као и у просторијама Градске управе града Крушевца – Одељења за друштвене делатности адреса Балканска 63, 3 спрат, Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац .

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и доставлени у три примерка , с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми ( це-де, флеш).

Обавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза града Крушевца.

                         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу града Крушевца, телефон :037/492- 304.