20.04.2018 у ОШ “Станислав Бинички” у Јасици почела реализација програма моторичких тестирања ђака

Спортски савез града Крушевца  као носилац програма у сарадњи са партнерима Фитнес клубом “Хомоспортикус” и Атлетским клубом “Крушевац”  у складу са програмом рада за 2018 годину  почео је реализацију  пројекта „Тестирање моторичких способности ђака четвртог разреда основних школа са територије града Крушевца”. У програму физичког васпитања јасно се истиче да је „ циљ физичког васпитања да разноврсним и систематичким моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно, образовним подручјима допринесе развоју личности ученика.

Прво тестирање од 18 планираних реализовано је 20.04.2018 године у ОШ”Станислав Бинички ” у Јасици са ђацима  4 разреда одељења из матичне школе у Јасици.

IMG_0107

За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе)

За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.

Детаљније

позив на рекреативну бициклистичку вожњу

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА КРУШЕВЦА

И

КЛУБ ЗА БРДСКИ БИЦИКЛИЗАМ „БЕЛА СТЕНА”

 ПОЗИВАЈУ ВАС НА

download

РЕКРЕАТИВНУ БИЦИКЛИСТИЧКУ ВОЖЊУ

22.04.2018(недеља)

на релацији

 Рода центар Крушевац-Јастребац-Рода центар Крушевац

 окупљање бициклиста 9,45 часова

 полазак на трасу у 10 часова

испред „Рода центра“ у Крушевцу

Обезбеђена је пратња полиције,присутсво лекара, техничко возило за помоћ на путу  и окрепљење за све учеснике рекреативне вожње.

09.04.2018 одржан Ускршњи тријагонал у фудбалу

Спортски савез града Крушевца 09.04.2018 године на отвореном фудбалском терену са вештачком травом  СЦ “Крушевац” организовао је  Ускршњи тријагонал за млађе категорије у фудбалу уз учешће следећих екипа: ФК“Дуел“, ФК“Крушевац“ и ЖФК“Напредак“ из Крушевца.

30572245_641102542900337_5450778623622659842_n

Постигнути су следећи резултати:

Детаљније

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу чл. 117. и 138 став 5.Закона о спорту (”Сл.гласник Републике Србије” број 10/16) и  Правилника о одобравању средстава и финасирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (” Сл. лист града Крушевца” број  1/17) Начелник Градске управе града Крушевца расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

images

I           Расписује се Јавни позив за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2019. годину.

II       Овлашћени подносиоци годишњих програма су:

1.Спортски савез града Крушевца – предлог свог годишњег програма;

2.Спортски савез града Крушевцапредлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Крушевца, ,територијални спортски савез учлањен у Спортски савез града Крушевца, за области из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 5), 6), 8) 9) и 10) Правилника;

III        КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА МОРА ДА ИСПУНИ

Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чланом 4.Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист ГрадаКрушевца”, бр.1/17) и  Одлуке о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца( „Сл.лист града Крушевца“број 3/17).

Спортском, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег и посебног програма или пројекта, под условом да испуњава опште услове односно критеријуме.

Општи услови:

 1. да је регистрован у складу са законом,
 2. уписан у националну евиденцију у складусаЗаконом о спорту,
 3. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом,
 4. има седиште и своју активност реализује на територији Града,
 5. да једиректно одговоран за припрему и извођење програма
 6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана
 7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година , као носилац програма,
 9. да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 10. да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 11. да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,коришћењем имовине,раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту,,
 12. да ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту, и
 13. да има обезбеђен простор за реализацију програма.
 14. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма.
 15. да је члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

IV        НАЧИН  ПРИЈАВЉИВАЊА  ПРЕДЛОГА  ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Крушевца у 2019 години“ .

Образац 2 – Предлог годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз изградњу,опремање и одржавање спортских објеката на територији града Крушевца у 2019 години“

Образац 3 Упитник за категоризацију спортских организација (за спортске организације које су у систему такмичења).

Образац 4 – Изјава о партнерству

Документација – (Образаци 1,2,3,4) са општим смерницама заподносиоце програма се могу преузети на званичном сајту града Крушевца www.krusevac.rs и Спортског савеза град аКрушевца www.ssgks.rs  као и у просторијама Градске управе града Крушевца -Одељења за друштвене делатности адреса Балканска 63, 3 спрат,  Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Тесле бр.14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац .

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка , с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми ( це-де, флеш).

Oбавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза града Крушевца.

 Рок за доставу пријава најкасније до 27.04.2018. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу града Крушевца, тел. 037/492- 304.

Обрасце и пратећу документацију можете преузети овде:

Јавни-позив-за-финансирање-годишњих-програма-спортских-организација-у-2019-години-1

Правилник 2017

Одлука о категоризацији спортских организација

Образац 1-Годишњи програми 2019

Образац 2 Годишњи програми спортски објекти

Образац 3 категоризација-Годишњи програми 2019

Образац 4-Годишњи програми 2019

22.03.2018 Спортски савез града Крушевца обишао ОШ”Нада Поповић”

Дана 22.03.2018 године у  обновљеној спортској школској сали  ОШ “ Нада Поповић“ у Крушевцу  Спортски савез града Крушевца  организовао  је  излагање  своје  ауторске  изложбе „Историја крушевачког спорта

IMG_0001

Ученици шестог и осмог разреда основне школе ОШ „Нада Поповић“ из Крушевца имали су прилику да на 37 паноа димензија 1000 х 7000 мм виде временски  спортски времеплов  који обухвата период  почев од 1896 године када датирају први писани подаци о спорту и спортским удружењима у Крушевцу  па до данашњих дана. Изложба  обухвата  28 спортова  приказаних са преко 650 слика и 28 текстова  који осликавају развој  крушевачког спорта, подсећају на пионире који су изграђивали спорт, спортске објекте и спортске организације у граду Крушевцу.

IMG_0009

IMG_0012

Циљ излагања изложбе је  едукација ученика основношколског узраста о историји крушевачког спорта, подизање свести о спорту и здравом начину живота и промоција спортова који постоје  у граду  Крушевцу.

Повод за долазак представника Спортског савеза града Крушевца у ОШ”Нада Поповић “осим излагања изложбе  била је и  донација два адаптирана  рукометна гола  које су основној школи “Нада Поповић” са циљем развоја и омасовљења рукометног спорта донирали  Спортски савез града Крушевца и Рукометни клуб “Крушевац”.

IMG_0014

21.02.2018.одржано отворено школско првенство Града Крушевца у спортској гимнастици

У сали Соко  21.02.2018. године одржано је  отворено првенство Града Крушевца у спортској гимнастици ,учествовало је 33 гимнастичара и гимнастичарки из пет основних и три средње школе.

2

1 Детаљније

03-04.02.2018 .одигране утакмице завршнице лиге малог фудбала спортског савеза града крушевца

03-04.02.2018 године у Хали спортова у  Крушевцу  одигране су утакмице четврт финала,  утакмица за треће место и  финална утакмица лиге” Спортског савеза града Крушевца“ у организацији Спортског савеза града Крушевца на ком су учешће узели  радници  синдикалних организација са територије града Крушевца и ближе околине.Екипа Министартсва унутрашњих послова Крушевац освајач је овогодишњег турнира малог фудбала.

DSC01923

DSC01920

DSC01897DSC01924

Детаљније

28.01.2018 одигране утакмице осмине финала лиге малог фудбала Спортског савеза града Крушевца

28.01.2018  године у Хали спортова Крушевац одигране су утакмице осмине финала лиге малог фудбала „Спортског савеза града Крушевца“ у организацији Спортског савеза града Крушевца на ком су учешће узели  радници  синдикалних организација са територије града Крушевца и ближе околине.

 images

Детаљније

25.01.2017 Град Крушевац и Спортски савез града Крушевца наставили акцију донирања лопти основним школама

Град Крушевац и Спортски савез града Крушевца наставили су акцију донирања лопти која је започета 2017 године, овом приликом дониране су лопте са логом Града Крушевца за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет следећим основним школама: ОШ”Јован Јовановић-Змај”, ОШ”Драгомир Марковић”, ОШ”Васа Пелагић” и ОШ”Станислав Бинички” подручном одељењу у Кукљину.

5

Помоћник градоначелника за спорт и омладину г-дин Предрад Миленковић и Председник Спортског савеза града Крушевца г-дин Бојан Обрадовић поделили су лопте ђацима основних школа у циљу популаризације и промоције спорта код ђака основношколског узраста.

1 2 3 4 5 45