расписано јавно обавештење за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града крушевца за 2025 годину

На основу чл. 117. и 138 став 5. Закона о спорту (”Сл.гласник Републике Србије” број 10/16) и Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл. лист града Крушевца” број 1/17), закључка Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца, број 116 од 02.04.2024. године Начелник Градске управе града Крушевца расписао је:”Јавно обавештење за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2025. годину.

Обавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза града Крушевца.

Рок за доставу пријава најкасније до  20.05.2024.  године.

Документација — (Образаци 1,2,3,4) са општим смерницама за подносиоце програма се могу преузети на званичном сајту града Крушевца www.krusevac.rs и Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs као и у просторијама Градске управе града Крушевца – Одељења за друштвене делатности адреса Балканска 63, 3 спрат, Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац.

 Овлашћени подносиоци годишњих програма су:

 1. 1. Спортски савез града Крушевца — предлог свог годишњег програма;
 2. Спортски савез града Крушевца – предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Крушевца, , територијални спортски савез учлањен у Спортски савез града Крушевца, за области из члана 4. став 1. тач. 1), З), 4), 5), 6), 8) 9) и 10) Правилника;
 3. 3. Предшколска установа и школе, које имају статус организација у области спорта, у складу са Законом, – за програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активност и, као и у односу на обављање стручног рада у спорту( члан 4, тачка 5. и 10.Правилника)

III   Јавно обавештење се упућује за финансирање годишњих програма у области спорта за  следеће програмске активности:

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;

IV КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА МОРА ДА ИСПУНИ

Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чланом 4. Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист Града Крушевца”, бр. 1/17) и Одлуке о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца ( „Сл.лист града Крушевца”број 3/17).

Спортском, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег  програма, под условом да испуњава опште услове односно критеријуме.

Општи услови :

 1.     да је регистрован у складу са законом
 2.    уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту
 3.  искључиво или претежно послује на недобитној основи, у складу са законом
 4. има седиште и своју активност реализује на територији Града
 5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма
 6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана
 7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм претходних година као носилац програма
 9. да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности
 10. да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 11. да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту
 12. да ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту
 13. да има обезбеђен простор за реализацију програма
 14. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма
 15. да је члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВЊА ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Крушевца у 2025. Години;

Образац 2 – Предлог годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз изградњу,опремање и одржавање спортских објеката на територији града Крушевца у 2025. години”;

Образац З – Упитник за категоризацију спортских организација (за спортске организације које су у систему такмичења);

Образац 4 – Изјава о партнерству;

-изјаву да не постоје препреке  из члана 118.став 5. и члана 133.став 5. Закона о спорту;

-одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога програма;

-календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења од значаја за град Крушевац ( доставити пре потписивања уговора);

-копија статута и записник са последње одржане скупштине спортске организације;

-и другу документацију која потврђује испуњеност услова из члана 14. Правилника о  одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист Града Крушевца”, бр. 1/17)

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и доставлени у три примерка , с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми ( це-де, флеш).

Обавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза града Крушевца.

Рок за доставу пријава најкасније до  20.05.2024.  године.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу града Крушевца, тел.

037/492- 304.